Gần cả tháng nay sau khi Chút Lưu lại upgrade lên version mới có rất nhiều ACE không ghi danh được do lỗi của PHP software....