CHÍNH DANH
Thượng bất chính, hạ ra sao?
Quang minh chính đại lúc nào tìm đâu?
Chính nhân quân tử với nhau
Công minh chính trực bền lâu thỏa lòng.
Kim Lang (lucbat.com, tuần 23, 2012)


Diễn Nho:

上 不 正 而 何 下 是
光 明 正 大 處 何 時
正 人 君 子 共 同 應
正 直 公 明 心 久 施

Thượng bất chính, nhi hà hạ thị?
Quang minh chính đại xứ hà thì?
Chính nhân quân tử cộng đồng ứng
Chính trực công minh tâm cửu thi.
Kim Lang (diễn Nho)