CHÍNH DANH
Thượng bất chính, hạ ra sao?
Quang minh chính đại lúc nào tìm đâu?
Chính nhân quân tử với nhau
...