Từ đó yêu em
Có một hôm vô tình ta ngắm được
Ánh mắt nào đã nhuộm sắc hoàng hôn
Màu thời gian điểm sương dần trên tóc
Kịp nhận ra mình, từ đó yêu em …
Ylang 2011

Diễn Nho:

自 此 愛 娘
偶 然 看 看 一 時 視
黄 昏 色 染 目 光 已
時 間 白 髪 當 留 點
我 是 自 身 愛 及 時


TỰ THỬ ÁI NƯƠNG
Ngẫu nhiên khán khán nhất thời thị
Hoàng hôn sắc nhiễm mục quang dĩ
Thì gian bạch phát đương lưu điểm
Ngã thị tự thân ái cập thì.
Kim Lang (diễn Nho: TỪ ĐÓ YÊU EM)