Khi nào thì dùng "house" Vs "home".
khi nào thì xử dụng "ex" Vs "former".
Khi nào thì dùng "start" vc "begin"