Lạnh quá! Lạnh quá!
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức

Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Trời, mấy bữa nay lạnh quá lạnh quá, lạnh buốt da, lạnh thấu xương!...