Hai khảo nghiệm lớn nhất trong kiếp nhân sinh là nhẫn nại chờ đợi thời cơ đến và dũng cảm đối mặt với tất cả...