Fe2O3 + H2 = H2O + Fe3O4 - Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4
rắn khí lỏng rắn...