Huế
Lạp Chúc Nguyễn Huy

Văn hiến thiên niên quốc,
Xa thư vạn lý đồ.

Hồng Bàng khai tịch hậu,
Nam phục nhất Đường Ngu[1]
(Thơ trên điện Thái Hoà)
Xứ Huế[2] hình thành sau khi công chúa Huyền Trân[3] về Chiêm quốc (1306) mang theo con cháu vào châu Ô, châu Lý. Gần 3 thế kỷ sau, Thuận Hóa trở thành thủ phủ của nhà Nguyễn....