Tiết lập thu

Tiết lập thu ngày ấy...
Bốn người bạn xưa ơi ! (1)
Các anh còn mãi đấy...
Mùa vu lan tuyệt vời:
- "quảng giao" không che đậy,
"quảng ái" hồn VIỆT... tôi !
LêHưngvkd (Mùa vu lan 2017)

(1) Bốn người:
- thầy châm cứu Vương Sanh/ 1938
- nhà "nam bộ học" Sơn Nam/ 1926
- nhà thơ Phạm Thành Tài/ 1936
- nhà văn Trần Bình Dương/ 1954


Diễn Nho:

立 秋 節
立 秋 節 這 時
兮 兮 四 故 知
還 是 你 們 此
盂 蘭 絶 頂 期
廣 交 不 掩 蓋
廣 愛 越 魂 貽

Lập thu tiết 立秋節
Lập thu tiết giá thì
Hề hề! tứ cố tri
Hoàn thị nễ môn thử
Vu lan tuyệt đỉnh kì.
Quảng giao bất yểm cái
Quảng ái Việt hồn di.
Kim Lang (diễn Nho)
_____