Sáu bộ
(Nơi béo bổ thế lực ở triều đình xưa)

Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
Nhì thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong
Thứ ba thì đến bộ Công
Nhược bằng bộ Lễ, lạy ông xin về.
(ca dao)


Diễn Nho:

六 部
兩 部 吏 兵 第 一 是
戶 部 與 刑 必 第 二
工 部 第 三 由 次 級
若 如 禮 部 拜 翁 歸

Lục bộ 六部
Lưỡng bộ Lại Binh đệ nhất thị
Hộ bộ dữ Hình tất đệ nhị
Công bộ đệ tam do thứ cấp
Nhược như Lễ bộ bái ông quy.
Kim Lang