CHÀNG LÀ…
Chàng là tiếng gọi từ tim em
Chàng là tiếng vọng của đất trời
Chàng là tiếng sóng xô bờ cát
Chàng là tiếng thông reo đỉnh núi.

Chàng là tiếng chim cú trong đêm
Chàng là tiếng họa mi sáng sớm
Chàng là phím đàn buông tiếng tơ
Chàng là bước chân người phiêu lãng.

Chàng là tiếng vó ngựa xa xăm
Chàng là cánh đại bàng rừng xanh
Chàng là mãnh hổ chúa sơn lâm
Chàng là hồn trong thơ em vậy.
Ylang (2014)


Diễn Nho:

君 是
叫 聲 君 是 我 心 自
君 是 回 聲 天 地 擧
浪 聲 君 是 沖 沙 岸
君 是 松 聲 山 頂 於

夜 中 君 是 鴟 鵂 聲
君 是 畵 眉 清 晨 嗚
絲 聲 君 是 洋 琴 放
君 是 浪 人 足 步 輕

掌 聲 君 是 馬 遙 遠
鵬 翼 青 林 君 是 然
猛 虎 山 林 君 是 在
魂 於 君 是 我 詩 焉

Quân thị 君是
Khiếu thinh quân thị ngã tâm tự
Quân thị hồi thinh thiên địa cư
Lãng thinh quân thị xung sa ngạn
Quân thị tùng thinh sơn đỉnh ư.

Dạ trung quân thị xi hưu thinh
Họa mi quân thị thanh thần minh
Ti thinh quân thị dương cầm phóng
Quân thị lãng nhân túc bộ khinh.

Chưởng thinh quân thị mã dao viễn
Bằng dực thanh lâm quân thị nhiên
Mãnh hổ sơn lâm quân thị tại
Hồn ư quân thị ngã thi yên.
Kim Lang (diễn Nho)

鴟 鵂 Xi hưu: chim cú
_____