Tự hỏi
Gửi nắng tháng tư về phương ấy
Đỏ trời hoa phượng tím mây bay
Chợt nhớ tiếng ve sầu tê tái
Tự hỏi lòng mình thương nhớ ai...?
Hoàng Hôn Tím


Diễn Nho:

自 問
寄 晴 四 月 此 方 歸
紅 天 鳳 尾 紫 雲 飛
蟪 蛄 悵 惘 聲 懷 忽
自 問 心 思 懷 念 誰 ?

Tự vấn 自問
Ký tình tứ nguyệt thử phương quy
Hồng thiên phượng vĩ tử vân phi
Huệ cô trướng võng thanh hoài hốt
Tự vấn tâm tư hoài niệm thùy ?
Kim Lang (diễn Nho)

晴 Tình (nắng, trời nắng)
紫 Tử (màu tím)
蟪 蛄 Huệ cô (ve sầu)
悵惘 Trướng võng (tê tái)
_____