Không có gì là mãi mãi

Không gian tĩnh, dặm dài chưa tĩnh
Có chạnh lòng trời đã bình minh
Gì khi chưa trọn chữ ân tình
Là đến lúc bóng mình chợt tắt

Mãi yêu thương đến khi đã khuất
Mãi vấn vương đến hết cuộc đời.
Phạm Văn Nê
(Tâm tình 50 năm Nông Lâm Súc Tây Ninh , Đặc san, 2017, trang 49)


Diễn Nho:

無 何 是 永 遠
空 間 靜 未 里 長 靜
痛 心 天 已 於 黎 明
是 何 終 未 恩 情 字
到 時 寂 滅 忽 然 形

愛 戀 還 時 到 已 屈
糾 葛 還 終 盡 世 生

Vô hà thị vĩnh viễn
Không gian tĩnh, vị lý trường tĩnh
Thống tâm thiên dĩ ư lê minh
Thị hà chung vị ân tình tự
Đáo thời tịch diệt hốt nhiên hình.

Ái luyến hoàn, thời đáo dĩ khuất
Củ cát hoàn, chung tận thế sinh
Kim Lang (diễn Nho)

糾葛 Củ cát (vấn vương)
_____