LỜI TỰ TÌNH
Có những lúc tâm thơ yên tịnh
Rót vào mơ dòng chảy yên bình
Ai cũng có một miền yên tĩnh
Khoảng trời riêng lắng tiếng tim mình.

Nơi góc khuất gió thường tư lự
Mây lang thang tìm chốn riêng mình
Con suối nhỏ độc hành tâm sự
Lời tự tình róc rách suy tư…
Diệu Sa (19/09/2016)


Diễn Nho:

自 情 言
心 詩 安 靜 有 時 亨
平 安 斟 夢 中 流 行
誰 亦 有 當 寂 靜 處
天 空 沉 淀 個 心 聲

背 風 角 在 常 思 慮
由 雲 閒 逛 尋 私 處
心 事 小 泉 行 獨 個
自 情 言 淺 淺 推 思

TỰ TÌNH NGÔN 自情言
Tâm thi an tĩnh hữu thì hanh
Bình an châm mộng trung lưu hành
Thùy diệc hữu đương tịch tĩnh xứ
Thiên không trầm điến cá tâm thanh.

Bối phong giác tại thường tư lự
Do vân nhàn cuống tầm tư xứ
Tâm sự tiểu tuyền hành độc cá
Tự tình ngôn, thiển thiển suy tư
Kim Lang (diễn Nho: Lời tự tình)

沉淀 Trầm điến (lắng động)
背風 Bối phong (khuất gió)
閒逛 Nhàn cuống (lang thang)
淺淺 Thiển thiển (róc rách)

_____