CẢM THU
Chẳng hẹn thu về với lá rơi
Mà thu cũng đã đến đây rồi
Hắt hiu thu phủ vàng lối cũ
Lành lạnh thu giăng tím đất trời.

Thu trước thả hồn neo xóm nhỏ
Thu nay gởi mộng tới xa xôi
Hỡi người ! Thu ấy giờ đâu nhĩ!
Còn nhớ thu xưa của một thời.
Vĩnh Xuyên

Diễn Nho:

秋 感
不 許 秋 來 與 葉 偏
到 了 而 秋 已 是 連
搖 搖 秋 掩 古 黄 路
冷 冷 秋 陳 紫 地 天
昨 秋 魂 放 小 村 社
寄 夢 今 秋 遠 處 邊
人 兮 秋 此 今 何 在
秋 古 還 懷 現 有 延
THU CẢM
Bất hứa thu lai dữ diệp thiên
Đáo liểu nhi thu dĩ thị liên
Dao dao thu yểm cổ hoàng lộ
Lảnh lảnh thu trần tử địa thiên.
Tạc thu hồn phóng tiểu thôn xã
Ký mộng kim thu viễn xứ biên.
Nhân hề! thu thử kim hà tại
Thu cổ hoàn hoài hiện hữu diên.
Kim Lang (diễn Nho: Cảm thu)

紫Tử: màu tím
延 Diên: kéo dài
_____