Nhớ Bắc
Ai về Bắc, ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long !
.....
Huỳnh Văn Nghệ: Chiến Khu D (1946-1948)


Diễn Nho

懷 北
誰 歸 回 北 我 來 從
囑 咐 江 山 鴻 貉 宗
由 幾 持 槍 開 地 領
南 天 懷 念 永 昇 龍

Hoài Bắc
Thùy quy hồi Bắc, ngã lai tòng
Chúc phó gian sơn Hồng Lạc tông
Do kỷ trì thương khai địa lĩnh
Nam thiên hoài niệm vĩnh Thăng Long !
Kim Lang (diễn Nho)