THẠCH NGÔN NGÂM
Tòng thạch ngôn ngâm tứ thập niên
Nương hà tri ngã quy lai hiện
Quản kim cổ thị di vong biến
Trung ngã do tồn Thảo tích thiên.
Kim Lang (diễn Nho đoạn cuối: LỜI RU CỦA ĐÁ)