Xa nhau nhớ lắm anh ơi
Mấy ngày không gặp thấy đời buồn tênh
Sao không giây phút nào quên
Anh gieo thì phải bắt đền em đi
Gặp rồi chắc sẽ lâm ly
Để bù những lúc mỗi khi một mình
Giờ em đã có được tình
Xa thì không muốn nên xin sớm về
Chờ em ơi hởi đam mê
Yêu anh em giữ lời thề thủy chung.