Hoa phẩm 花品
1
孰 征 服 地 處
夜 魔 天 界 於
誰 恆 法 句
擇 千 花

Thục chinh phục địa xứ
Dạ ma thiên giới ư
Thùy hằng thuyết Pháp cú
Tự trạch thiên hoa dư.

2
學 朋 征 服 處
夜 魔 天 界 於
法 句

Học bằng chinh phục xứ
Dạ ma thiên giới ư
Học bằng thuyết Pháp cú
Như trạch thiên hoa dư.
Kim Lang (diễn Nho: PHẨM HOA)