SONG YẾU PHẨM 雙要品


1

意 先 引 法 是

意 造 意 身 持

若 如 意 冉

言 語 或 行 為

苦 惱 後 追 急

如 車 牛 拉 隨


Ý tiên dẫn pháp thị
ý tạo, ý thân trì
Nhược như ô ý nhiễm
Ngôn ngữ hoặc hành vi
Khổ não hậu truy cấp
Như xa ngưu lạp tùy.


2

意 先 引 法 是

意 造 意 身 持

若 如 清 意 淨

言 語 或 行 為

安 樂 後 追 急

隨 形 如 影 依


Ý tiên dẫn pháp thị
Ý tạo, ý thân trì
Nhược như thanh ý tịnh
Ngôn ngữ hoặc hành vi
An lạc hậu truy cấp
Tùy hình như ảnh y. 
Kim Lang (diễn Nho: PHẨM SONG YẾU)


PHẨM SONG YẾU

1

Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ, ý tạo
Nếu với ý ô nhiễm
Nói lên hay hành động
Khổ não bước theo sau
Như xe, chân vật kéo.


2

Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ, ý tạo
Nếu với ý thanh tịnh
Nói lên hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình.
HT Thích Minh Châu
Pháp cú kinh, nxb Hồng Đức, trang 7