THIỀN GIÁC NGỘ 禪覺悟


1NGỘ
Nhân hành địa thượng nhâm
Chung sinh tiếu thoại thậm
Nhi thời qui địa thổ
Bất phát nhất ngôn âm.2


牙 咬 樹 枝 忍

此 所 晃 悠 身

深 阬 在 足 下

首 上 於 天 雲


THIỀN
Nha giảo thụ chi nhẫn
Thử sở hoáng du thân
Thâm khanh tại túc hạ
Thủ thượng ư thiên vân.


3


手 爭 瓶 缽 遺

此 手 拉 幢 衣

兩 終 落 於 地

人 跪 人 跑 離


GIÁC NGỘ
Thủ tranh bình bát di
Thử thủ lạp tràng y
Lưỡng chung lạc tại địa
Nhân quị… nhân bào ly.
Kim Lang (diễn Nho)