Đất trời hoa nắng xuân lay
Kỳ Khôi vội thế (!), vừa khai Nhâm Thìn
Ta thăm viếng bạn, lặng nhìn
Bao giờ trời đất cũng nghinh mình về?!?
tặng KK

7-2-2012