Nguời ơi sao nở quên mau

Những lời thệ ước trăng sao một đời

Người ơi âu cũng một thời

Chiếu chăn chẳng thiếu, áo tơi chẳng màngĐa đoan em phải vương mang

Cuối đời em chịu lỡ làng nợ duyên

Rồi mai em thác cõi huyền

Vui cùng hoa cỏ, thiên nhiên đất trời


Nhân gian một kiếp xong rồi
LLNN 2011