THÂM TÍM


Khi tiếng thời gian đã ngừng trôi
Khi ngọn gió chiều đà ngưng thổi
Khi tiếng lòng, không còn rung động
Khi ấy tình yêu cũng phai rồi

Chả nhẽ tình yêu nhạt rồi sao ?
Vì tóc ai kia đã đổi màu
Vì mắt môi kia đà thâm tím
Hay trái tim đều chẳng nhận nhau?

LLNN