TIẾC CHI

Tiếc chi bóng liễu dáng hoa
Tiếc chi ngày tháng khi xa khi gần
Tiếc chi ở cõi hồng trần
Chúng ta là những nộm nhân, ha' gì ?