Mộng Áo Xuân Xưa

Vấn vương hương vị xuân tàn
Đêm qua nằm mộng
...