Cuộc sống là một Cơ hội, Nắm Lấy nó.
Cuộc sống là cái Đẹp, Chiêm ngưỡng nó.
Cuộc sống là Hạnh Phúc, Thưởng...