Mừng SN Chú Út

Cao tầng cận biển, giấu mà hay !
Sóng vỗ triều dâng thỏa mộng ngày
Chẳng những
...