Truyện ngắn của Tác giả Đông Hương

CLL đã nhận được 2 Truyện ngắn của ĐH.
MỘT LỜI CHO ANH và CÔ BÉ CUẢ...