Phần 1 : Phục Vụ Nguyễn Ánh

Nguyễn Vĩnh-Tráng

Lời nói đầu :
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Tôi có viết bài « Monsieur Jean-Marie Dayot...