1. Mẩu chuyện số 1.

Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng:

- Nếu bước lên trước một bước là tử,...