Trái tim của đá
Tác giả: Hồ Huy Sơn
Giọng đọc: Thanh Thuyết
Nguồn: Thanh Niên Online

Ai xui đá có trái tim
Ngàn
...