xin gữi đến nhưng tâm hồn có chung sự đồng cãm!
chút trang lưu bút này hảy để cho nó trở thành những kỉ...