Ngày.. ngày, tháng.. tháng, năm.. năm
I
Bạn lớn,
Có nhận được thư viết trên giấy hồng của em không ?
Chắc người đưa
...