Tôi muốn DELETE bài đã đăng (post) rồi thì làm sao? Kiếm hoài mà không thấy chổ nào để DELETE. Tôi có hỏi Admin. trong mục...