Chuyện bà Từ Dũ dạy vua Tự Đức

Sinh thời, thái hậu Từ Dũ nổi tiếng là người đoan chính, nhã nhặn, đức độ....