- Ba ! cưới con Nhung xóm dưới cho con nhé
- Xụyt, đâu được, nó là em mày đó
- Vậy con Vân đầu ngõ nhà mình
- Cũng không luôn, nó
...