CON ĐĨ


CHƯƠNG SÁU


Một giờ sáng, Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại....