CON ĐĨ


CHƯƠNG BẢY
Đã mấy tháng trôi qua, tình hình ngày càng xấu đi một cách nhanh chóng. Địa...