CON ĐĨ
CHƯƠNG CHÍN.
Đang nằm dài nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng giam mở, người quản giáo thò đầu vào gọi to....