CON ĐĨ
CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Mười một giờ đêm, Hân lột cái chiếu trên giường của Ba Tâm mang ra hiên rũ mạnh....