Cái hệ lụy Tàu Việt
BS. Nguyễn Hy Vọng

Tôi muốn nói đến cái nợ ba đời ta gánh chịu khi Tàu nó đô hộ mình suốt...