Xuống Thuyền Ôm Mặt Khóc

Đêm qua khoang thuyền ôm trăng khóc
Sáng nay nhìn bóng nước giật mình
Ôi! Giấc
...