Nguyện cầu xin vong linh Mẹ sớm siêu sinh Tịnh Độ
...