Chất giọng Huế có mấy sắc thái? Một quan niệm truyền thống

Trần Hạ Tháp

Tiếng nói - một trong những "mã khoá chính"...