Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	114
Size:	131.0 KB
ID:	264757

Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	56
Size:	181.7 KB
ID:	264758
Khi mạ lỵ bôi xấu người khác là lúc ta bộc lộ chân thật bản chất thiếu giáo dục, thiếu đạo đức
và không biét tự trọng của chính bản thân ta...​​