PHỐ XA TA

Bạn bè cũ mới chỉ còn tôi
Cái nắng trời đày lưu ở đây
Cho dù giọt nước vòng vo mãi
Muộn lắm trùng dương biển vơi

Ai có hỏi, mưa thì thầm trên tóc
Rối sợi tơ trăng tiệc phố mời
Ba bốn đưá, một đời lăn lóc
Chưa một ngày thăm phố vui chơi

Phố xa ta có ngần ấy tuổi
Sao nhìn mây thấy phố hao gầy
Tình mong manh hơn sương hơn khói
Cũng la cà xuống quán , buồn lây

Bong bóng gọi nhau xem hát
Mệt, bắt phố xa đến cõng về
Từ trời ta, ta không còn lang bạt
Dăm bạn bè thân chúc vui
Ta với người có vậy thôi

đh