Gần cả tháng nay sau khi Chút Lưu lại upgrade lên version mới có rất nhiều ACE không ghi danh được do lỗi của PHP software. Gần đây HV nhờ AC PL đã giúp đỡ và lỗi này đã được khắc phục. Chút lưu lại rất xin lỗi quý ACE thật nhiều. Hy vọng ACE sẽ ghi danh lại nếu đã có những lỗi xảy ra với mình trong những lần trước.
Cầu chúc ACE nhiều an vui.

HV