• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cách gắn MViet vào Forum

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Cách gắn MViet vào Forum

  Kinh chào Anh HoangVu,
  GC một lần nữa cám ơn Anh về phần Việt Hóa Forum. Tiện đây cũng muốn hỏi Anh Hoangvu Làm sao gắn MViet vào Forum như bản MViet mà Điễn đànĐắc Tài đang sử dụng. GC thấy rất đẹp và thích MViet. Vì là 1 newbie nên ko biết cách nào làm. Mạn Phép xin được các Anh chị bên Diễn đàn Đắc Tài giúp đỡ. Xin Thành thật cảm ơn.

 • #2
  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi gocong
  Kinh chào Anh HoangVu,
  GC một lần nữa cám ơn Anh về phần Việt Hóa Forum. Tiện đây cũng muốn hỏi Anh Hoangvu Làm sao gắn MViet vào Forum như bản MViet mà Điễn đàn Đắc Tài đang sử dụng. GC thấy rất đẹp và thích MViet. Vì là 1 newbie nên ko biết cách nào làm. Mạn Phép xin được các Anh chị bên Diễn đàn Đắc Tài giúp đỡ. Xin Thành thật cảm ơn.
  Helo gocong
  Dưới đây là link để gắn mviet vào cho forum asp như Diễn đàn dactai.com đang sử dụng. Bạn chỉ cần chỉnh sửa hai file là
  includes/rte_message_form_inc.asp và includes/message_form_inc.asp theo như link dưới đây
  Error - 404
  sau đó download mviet 12AC và upload lên server kèm theo trong file của forum dưới tên theo như trong file của mviet mvF2 là chúng ta có thể gõ mviet với tiếng Việt được rồi đó.
  Chúc gocong nhiều may mắn.

  Gocong có thể link cho HV để HV xem sao nhé
  www.dactai.com

  Comment


  • #3
   Dưới đây là toàn bộ bản RTE_message_form_inc.asp

   HTML Code:
   <!--#include file="RTE_setup.asp" -->
   <%
   '****************************************************************************************
   '** Copyright Notice
   '**
   '** Web Wiz Guide - Web Wiz Forums
   '**
   '** Copyright 2001-2004 Bruce Corkhill All Rights Reserved.
   '**
   '** This program is free software; you can modify (at your own risk) any part of it
   '** under the terms of the License that accompanies this software and use it both
   '** privately and commercially.
   '**
   '** All copyright notices must remain in tacked in the scripts and the
   '** outputted HTML.
   '**
   '** You may use parts of this program in your own private work, but you may NOT
   '** redistribute, repackage, or sell the whole or any part of this program even
   '** if it is modified or reverse engineered in whole or in part without express
   '** permission from the author.
   '**
   '** You may not pass the whole or any part of this application off as your own work.
   '**
   '** All links to Web Wiz Guide and powered by logo's must remain unchanged and in place
   '** and must remain visible when the pages are viewed unless permission is first granted
   '** by the copyright holder.
   '**
   '** This program is distributed in the hope that it will be useful,
   '** but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   '** MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER
   '** WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED.
   '**
   '** You should have received a copy of the License along with this program;
   '** if not, write to:- Web Wiz Guide, PO Box 4982, Bournemouth, BH8 8XP, United Kingdom.
   '**
   '**
   '** No official support is available for this program but you may post support questions at: -
   '** [url="http://www.webwizguide.info"]Web Wiz Forums[/url]/forum
   '**
   '** Support questions are NOT answered by e-mail ever!
   '**
   '** For correspondence or non support questions contact: -
   '** info@webwizguide.info
   '**
   '** or at: -
   '**
   '** Web Wiz Guide, PO Box 4982, Bournemouth, BH8 8XP, United Kingdom
   '**
   '****************************************************************************************
    
   'If a private message go to pm post message page otherwise goto post message page
   If strMode = "PM" Then
   strPostPage = "pm_post_message.asp"
   Else
   strPostPage = "post_message.asp?PN=" & Trim(Mid(Request.Form("PN"), 1, 8))
   End If
    
   Response.Write(vbCrLf & "<script language=""JavaScript"" src=""RTE_message_form_js.asp"" type=""text/javascript""></script>" & _
   vbCrLf & "<form method=""post"" name=""frmAddMessage"" action=""" & strPostPage & """ onSubmit=""return CheckForm();"" onReset=""return ResetForm();"">" & _
   vbCrLf & " <table width=""610"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""1"" bgcolor=""" & strTableBorderColour & """ height=""230"" align=""center"">" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td>" & _
   vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"" align=""center"" bgcolor=""" & strTableColour & """ background=""" & strTableBgImage & """ height=""201"">" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td>" & _
   vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" align=""center"" height=""233"" cellpadding=""2"" cellspacing=""0"">" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td colspan=""2"" height=""30"" class=""text"" align=""left"">*" & strTxtRequiredFields & "</td>" & _
   vbCrLf & " </tr>")
    
    
   'If the poster is in a guest then get them to enter a name
   If lngLoggedInUserID = 2 AND (strMode <> "edit" AND strMode <> "editTopic") Then
    
   Response.Write(vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td align=""right"" width=""15%"" class=""text"">" & strTxtName & "*:</td>" & _
   vbCrLf & " <td width=""70%"">" & _
   vbCrLf & " <input type=""text"" name=""Gname"" size=""20"" maxlength=""20"" />" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>")
   End If
   'If this is a private message display the username box
   If strMode = "PM" Then
   Response.Write(vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td align=""right"" width=""15%"" class=""text"">" & strTxtToUsername & "*:</td>" & _
   vbCrLf & " <td width=""70%"" class=""text"">")
    
    
   'Get the users buddy list if they have one
   'Initlise the sql statement
   strSQL = "SELECT " & strDbTable & "Author.Username "
   strSQL = strSQL & "FROM " & strDbTable & "Author INNER JOIN " & strDbTable & "BuddyList ON " & strDbTable & "Author.Author_ID = " & strDbTable & "BuddyList.Buddy_ID "
   strSQL = strSQL & "WHERE " & strDbTable & "BuddyList.Author_ID=" & lngLoggedInUserID & " AND " & strDbTable & "BuddyList.Buddy_ID <> 2 "
   strSQL = strSQL & "ORDER By " & strDbTable & "Author.Username ASC;"
   'Query the database
   rsCommon.Open strSQL, adoCon
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""text"" name=""member"" size=""15"" maxlength=""15"" value=""" & Server.HTMLEncode(strBuddyName) & """")
   If NOT rsCommon.EOF Then Response.Write(" onChange=""document.frmAddMessage.selectMember.options[0].selected = true;""")
   Response.Write(" />")
   Response.Write(vbCrLf & " <a href=""javascript:openWin('pop_up_member_search.asp','profile','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=1,width=440,height=255')""><img src=""" & strImagePath & "search.gif"" alt=""" & strTxtMemberSearch & """ border=""0"" align=""absmiddle""></a>")
   'If there are records returned then display the users buddy list
   If NOT rsCommon.EOF Then
    
   Response.Write(vbCrLf & " <span class=""text"">" & strSelectFormBuddyList & ":</span>" & _
   vbCrLf & " <select name=""selectMember"" onChange=""member.value=''"">" & _
   vbCrLf & " <option value="""">-- " & strTxtNoneSelected & " --</option>")
   'Loop throuhgn and display the buddy list
   Do While NOT rsCommon.EOF
   Response.Write("<option value=""" & rsCommon("Username") & """>" & rsCommon("Username") & "</option>")
   'Move to next record in rs
   rsCommon.MoveNext
   Loop
    
   Response.Write(vbCrLf & " </select>")
   Else
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""selectMember"" value="""" />")
   End If
   'Reset server variables
   rsCommon.Close
    
   Response.Write(vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>")
   End If
   'If this is a new post or editing the first thread then display the subject text box
   If strMode = "new" or strMode="editTopic" or strMode = "PM" or strMode = "poll" Then
   Response.Write(" <tr>" & _
   vbCrLf & " <td align=""right"" class=""text"">" & strTxtSubjectFolder & "*:</td>" & _
   vbCrLf & " <td width=""70%"">" & _
   vbCrLf & " <input type=""text"" name=""subject"" size=""30"" maxlength=""41""")
   If strMode="editTopic" or strMode="PM" Then Response.Write(" value=""" & strTopicSubject & """")
   Response.Write(" />")
   'If this is the forums moderator or forum admim then let them slect the priority level of the post
   If (blnAdmin = True OR blnPriority = True) AND (strMode = "new" or strMode="editTopic" or strMode = "poll") Then
   Response.Write(" <span class=""text"">&nbsp;" & strTxtPriority & ":" & _
   vbCrLf & " <select name=""priority"">" & _
   vbCrLf & " <option value=""0""")
   If intTopicPriority = 0 Then Response.Write(" selected")
   Response.Write(">" & strTxtNormal & "</option>" & _
   vbCrLf & " <option value=""1""")
   If intTopicPriority = 1 Then Response.Write(" selected")
   Response.Write(">" & strTxtPinnedTopic & "</option>")
   'If this is the forum admin or moderator let them post an annoucment to this forum
   If blnAdmin = True OR blnModerator Then
   Response.Write(vbCrLf & " <option value=""2""")
   If intTopicPriority = 2 Then Response.Write(" selected")
   Response.Write(""">" & strTopThisForum & "</option>")
   End If
   'If this is the forum admin let them post a priority post to all forums
   If blnAdmin = True Then
   Response.Write(vbCrLf & " <option value=""3""")
   If intTopicPriority = 3 Then Response.Write(" selected")
   Response.Write(""">" & strTxtTopAllForums & "</option>")
   End If
    
   Response.Write(" </select>" & _
   vbCrLf & " </span>")
   End If
   Response.Write(" </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>")
   End If
   'If this is a new poll then display space to enter the poll
   If strMode = "poll" Then
   %><!--#include file="poll_form_inc.asp" --><%
   End If
   Response.Write(" <tr>" & _
   vbCrLf & " <td valign=""bottom"" align=""right"" width=""15%"">")
   %>
   <!--begin standalone buttons-->
   <table border=1 cellspacing=4 cellpadding=2 align=center>
   <tr><td align=center valign=middle><div width=30 height=30>
   <img src='./mvF2/images/d_abc.gif' onClick='window.focus(); if (document.all) showBD.innerHTML=Kh3+iFr1+mvKG+iFr2+Kh2; else document.getElementById("showBD").innerHTML=Kh3+iFr1+mvKG0+iFr2+Kh2;' alt='chon dau' width='70' height='23'></td></tr>
   <tr><td align=center valign=middle><div width=30 height=30>
   <img src='./mvF2/images/d_hn.gif' onClick='window.focus(); if (document.all) showBD.innerHTML=Kh3+iFr1+mvHN+iFr2+Kh2; else document.getElementById("showBD").innerHTML=Kh3+iFr1+mvHN0+iFr2+Kh2;' alt='Hoi Nga' width='70' height='23'></td>
   </tr>
   </table>
   <%
   Response.Write("</td>")
   Response.Write(vbCrLf & " <td width=""70%"" valign=""bottom"">")
   Response.Write(vbCrLf & "<div id=showBD>BoDau mViet</div><div id=jvmdiv></div>")
   Response.Write(vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"">" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td>" & _
   vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""2"">" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td>")
   'RTE Tool Bar 1
   'Response.Write(" <tr>" & _
   'vbCrLf & " <td valign=""bottom"" align=""right"" width=""15%"">&nbsp;</td>" & _
   'vbCrLf & " <td width=""70%"" valign=""bottom"">" & _
   'vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"">" & _
   'vbCrLf & " <tr>" & _
   'vbCrLf & " <td>" & _
   'vbCrLf & " <table width=""100%"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""2"">" & _
   'vbCrLf & " <tr>" & _
   'vbCrLf & " <td>")
    
   'RTE Tool Bar 1
   '---------------------------------------------------------------------------
   %><!--#include file="RTE_toolbar_1.asp" --><% 
   '---------------------------------------------------------------------------
    
   Response.Write(" </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td>")
    
   'RTE Tool Bar 2
   '---------------------------------------------------------------------------
   %><!--#include file="RTE_toolbar_2.asp" --><% 
   '---------------------------------------------------------------------------
    
   Response.Write(vbCrLf & " <iframe width=""260"" height=""165"" id=""colourPalette"" src=""RTE_colour_palette.asp"" style=""visibility:hidden; position: absolute; left: 0px; top: 0px;"" frameborder=""0"" scrolling=""no""></iframe>" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " </table>" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " </table>" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td valign=""top"" align=""right"" height=""61"" width=""15%"" class=""text"">" & strTxtMessage & "*:")
    
   '*************** Emoticons *******************
   'If emoticons are enabled show them next to the post window
   If blnEmoticons Then
    
   Response.Write(vbCrLf & " <table border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""4"" align=""center"">" & _
   vbCrLf & " <tr><td class=""smText"" colspan=""3"" align=""center""><br />" & strTxtEmoticons & "</td></tr>")
    
   'Intilise the index position (we are starting at 1 instead of position 0 in the array for simpler calculations)
   intIndexPosition = 1
    
   'Calcultae the number of outer loops to do
   intNumberOfOuterLoops = 4
    
   'If there is a remainder add 1 to the number of loops
   If UBound(saryEmoticons) MOD 2 > 0 Then intNumberOfOuterLoops = intNumberOfOuterLoops + 1
    
   'Loop throgh th list of emoticons
   For intLoop = 1 to intNumberOfOuterLoops
    
    
   Response.Write("<tr>")
    
   'Loop throgh th list of emoticons
   For intInnerLoop = 1 to 3 
    
   'If there is nothing to display show an empty box
   If intIndexPosition > UBound(saryEmoticons) Then 
   Response.Write(vbCrLf & " <td class=""text"">&nbsp;</td>")
    
   'Else show the emoticon
   Else 
   Response.Write(vbCrLf & " <td><img src=""" & saryEmoticons(intIndexPosition,3) & """ border=""0"" alt=""" & saryEmoticons(intIndexPosition,1) & """ OnClick=""AddSmileyIcon('" & saryEmoticons(intIndexPosition,3) & "')"" style=""cursor: pointer;""></td>")
   End If
    
   'Minus one form the index position
   intIndexPosition = intIndexPosition + 1 
   Next 
    
   Response.Write("</tr>")
    
   Next 
    
   Response.Write(vbCrLf & " <tr><td colspan=""3"" align=""center""><a href=""javascript:openWin('RTE_emoticons_smilies.asp','emot','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=400,height=400')"" class=""smLink"">" & strTxtMore & "</a></td></tr>")
   Response.Write(vbCrLf & " </table></td>")
   End If
   '******************************************
    
   Response.Write(" <td height=""61"" width=""70%"" valign=""top"">")
    
    
   'This bit creates a random number to add to the end of the Iframe link as IE will cache the page
   'Randomise the system timer
   Randomize Timer
   Response.Write(vbCrLf & " <script language=""javascript"">" & _
   vbCrLf & " //Create an iframe" & _
   vbCrLf & " document.write ('<iframe id=""message"" src=""RTE_textbox.asp?mode=" & strMode & "&POID=" & lngMessageID & "&ID=" & CInt(RND * 2000) & """ width=""490"" height=""200"" onMouseOver=""hideColourPallete()""></iframe>')")
   If RTEenabled = "winIE" OR RTEenabled = "winIE5" Then Response.Write(vbCrLf & " frames.message.document.designMode = 'On';")
   Response.Write(vbCrLf & " </script>" & _
   vbCrLf & " <!-- Display a message for RTE users with JavaScript turned off -->" & _
   vbCrLf & " <noscript><span class=""bold""><br /><br />" & strTxtJavaScriptEnabled & "</span></noscript></td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td align=""right"" width=""92"">&nbsp;</td>" & _
   vbCrLf & " <td width=""508"" valign=""bottom"" class=""text"">&nbsp;<input type=""checkbox"" name=""forumCodes"" value=""True"" checked />" & strTxtEnable & " <a href=""javascript:openWin('forum_codes.asp','codes','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=550,height=400')"">" & strTxtForumCodes & "</a> " & strTxtToFormatPosts & _
   vbCrLf & " </td></tr>")
    
    
   'If not PM then display another row
   If strMode <> "PM" Then
   'If signature of e-mail notify then display row to show
   If (blnLoggedInUserEmail = True AND blnEmail = True) OR blnLoggedInUserSignature = True Then
   Response.Write(vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td align=""right"" height=""7"" width=""92"">&nbsp;</td>" & _
   vbCrLf & " <td height=""7"" width=""508"" valign=""bottom"" class=""text"">")
   'If the user has a signature offer them the chance to show it
   If blnLoggedInUserSignature Then
   Response.Write(vbCrLf & " &nbsp;<input type=""checkbox"" name=""signature"" value=""True""")
   If blnAttachSignature = True Then Response.Write(" checked")
   Response.Write(" />" & strTxtShowSignature & "&nbsp;")
   End If
   'Display e-mail notify of replies option
   If blnEmail AND blnLoggedInUserEmail Then
   Response.Write(vbCrLf & " &nbsp;<input type=""checkbox"" name=""email"" value=""True""")
   If blnReplyNotify Then Response.Write(" checked")
   Response.Write(" />" & strTxtEmailNotify & "&nbsp;")
   End If
    
    
   Response.Write(vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>")
    
   End If
   'If this is a private e-mail and e-mail is on and the user gave an e-mail address let them choose to be notified when pm msg is read
   ElseIf strMode = "PM" AND blnEmail AND blnLoggedInUserEmail Then
    
   Response.Write(vbCrLf & " <tr>" & _
   vbCrLf & " <td align=""right"" width=""92"">&nbsp;</td>" & _
   vbCrLf & " <td width=""508"" valign=""bottom"" class=""text"">&nbsp;<input type=""checkbox"" name=""email"" value=""True""><span class=""text"">" & strTxtEmailNotifyWhenPMIsRead & "</span></td>" & _
   vbCrLf & " </tr>")
   End If
   Response.Write(vbCrLf & " <td>" & _
   vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""message"" value="""">")
   If strMode <> "PM" Then
    
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""mode"" value=""" & strMode & """ />" & _
   vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""FID"" value=""" & intForumID & """ />" & _
   vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""TID"" value=""" & lngTopicID & """ />" & _
   vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""PID"" value=""" & lngMessageID & """ />" & _
   vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""TPN"" value=""" & intRecordPositionPageNum & """ />")
   'If reply get the thread position number in the topic
   If strMode = "reply" Then
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""ThreadPos"" value=""" & (intTotalNumOfThreads + 1) & """ />")
   End If
   End If
    
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""browser"" value=""RTE"" />" & _
   vbCrLf & " <input type=""hidden"" name=""sessionID"" value=""" & Session.SessionID & """ />&nbsp;" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " <td height=""2"" width=""70%"" align=""left"">" & _
   vbCrLf & " <p>")
    
   Dim strGetMessageBoxHTML
   'Set how to get the HTML form the message box for Win IE5 and then for other RTE browsers
   If RTEenabled = "winIE5" Then strGetMessageBoxHTML = "frames.message.document.body.innerHTML;" Else strGetMessageBoxHTML = "document.getElementById('message').contentWindow.document.body.innerHTML;"
    
   'Select the correct button for the page
   If strMode="edit" OR strMode = "editTopic" Then
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtUpdatePost & """ OnClick=""document.frmAddMessage.message.value = " & strGetMessageBoxHTML & """ tabindex=""30"" />")
   ElseIf strMode = "new" OR strMode = "poll" Then
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtNewTopic & """ OnClick=""document.frmAddMessage.message.value = " & strGetMessageBoxHTML & """ tabindex=""30"" />")
   ElseIf strMode = "PM" Then
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtPostMessage & """ OnClick=""document.frmAddMessage.message.value = " & strGetMessageBoxHTML & """ tabindex=""30"" />")
   Else
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtPostReply & """ OnClick=""document.frmAddMessage.message.value = " & strGetMessageBoxHTML & """ tabindex=""30"" />")
   End If
    
   Response.Write(vbCrLf & " <input type=""button"" name=""Preview"" value=""" & strTxtPreviewPost & """ onClick=""document.frmAddMessage.message.value = " & strGetMessageBoxHTML & " OpenPreviewWindow('post_preview.asp', document.frmAddMessage);"" />" & _
   vbCrLf & " <input type=""reset"" name=""Reset"" value=""" & strTxtClearForm & """ />" & _
   vbCrLf & " <span align=""right"" class=""smtext"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; " & strTxtXuonghangdon & " </span>" & _
   vbCrLf & " </p>" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " </table>" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " </table>" & _
   vbCrLf & " </td>" & _
   vbCrLf & " </tr>" & _
   vbCrLf & " </table>" & _
   vbCrLf & "</form>")
   %>
   <!--mviet-->
   <script><!--
   var folder='./mvF2/'
   if (document.all) document.write('<script language=javascript1.2 src=./mvF2/CVietE.js></script>');
   else document.write('<script language=javascript1.2 src=./mvF2/CVietZ.js></script>')
   //-->
   </script>
   <script language=javascript1.2 src=./mvF2/CViet.js ></script>
   <script language="javascript1.2" src=./mvF2/CVietAddOn.js ></script>
   <style type=text/css>@import url(./mvF2/mviet.css);</style>
   <script><!--
   mvEvent("message")
   //-->
   </script>
   <!--End script mviet-->
   www.dactai.com

   Comment


   • #4
    Và đây là file message_form_inc.asp
    HTML Code:
    <%
    'If a private message go to pm post message page otherwise goto post message page
    If strMode = "PM" Then
     strPostPage = "pm_post_message.asp"
    Else
     strPostPage = "post_message.asp?PN=" & Trim(Mid(Request.Form("PN"), 1, 8))
    End If
    %>
    <script language="JavaScript" src="message_form_js.asp" type="text/javascript"></script>
    <form method="post" name="frmAddMessage" action="<% = strPostPage %>" onReset="return confirm('<% = strResetFormConfirm %>');">
     <table width="610" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="<% = strTableBorderColour %>" height="230" align="center">
     <tr>
      <td>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="<% = strTableColour %>" background="<% = strTableBgImage %>" height="201">
       <tr>
       <td>
        <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
     <tr align="left">
     <td colspan="2" height="31" class="text">*<% = strTxtRequiredFields %></td>
     </tr><%
     
    'If the poster is in a guest then get them to enter a name
    If lngLoggedInUserID = 2 AND (strMode <> "edit" AND strMode <> "editTopic") Then
     %>
     <tr>
     <td align="right" width="15%" class="text"><% = strTxtName %>*:</td>
     <td width="70%"><input type="text" name="Gname" size="20" maxlength="20" /></td>
     </tr><%
    End If
     
    'If this is a private message display the username box
    If strMode = "PM" Then
    %>
     <tr>
     <td align="right" width="15%" class="text"><% = strTxtToUsername %>:</td>
     <td width="70%"><%
     'Get the users buddy list if they have one
     
     'Initlise the sql statement
     strSQL = "SELECT " & strDbTable & "Author.Username "
     strSQL = strSQL & "FROM " & strDbTable & "Author INNER JOIN " & strDbTable & "BuddyList ON " & strDbTable & "Author.Author_ID = " & strDbTable & "BuddyList.Buddy_ID "
     strSQL = strSQL & "WHERE " & strDbTable & "BuddyList.Author_ID=" & lngLoggedInUserID & " AND " & strDbTable & "BuddyList.Buddy_ID <> 2 "
     strSQL = strSQL & "ORDER By " & strDbTable & "Author.Username ASC;"
     'Query the database
     rsCommon.Open strSQL, adoCon
      %><input type="text" name="member" size="15" maxlength="15" value="<% = Server.HTMLEncode(strBuddyName) %>"<% If NOT rsCommon.EOF Then Response.Write(" onChange=""document.frmAddMessage.selectMember.options[0].selected = true;""") %> />
      <a href="javascript:openWin('pop_up_member_search.asp','profile','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=1,width=440,height=255')"><img src="<% = strImagePath %>search.gif" alt="<% = strTxtMemberSearch %>" border="0" align="absmiddle"></a><%
     'If there are records returned then display the users buddy list
     If NOT rsCommon.EOF Then %>
      <span class="text"> <% = strSelectFormBuddyList %>:</span>
      <select name="selectMember" onChange="member.value=''" />
       <option value="">-- <% = strTxtNoneSelected %> --</option><%
     'Loop throuhgn and display the buddy list
     Do While NOT rsCommon.EOF
      Response.Write("<option value=""" & rsCommon("Username") & """>" & rsCommon("Username") & "</option>")
      'Move to next record in rs
      rsCommon.MoveNext
     Loop
     %>
      </select><%
     
     Else
     Response.Write("<input type=""hidden"" name=""selectMember"" value="""" />")
     End If
     'Reset server variables
     rsCommon.Close
     
        %></td>
     </tr><%
    End If
    'If this is a new post or editing the first thread then display the subject text box
    If strMode = "new" or strMode="editTopic" or strMode = "PM" or strMode = "poll" Then
    %>
     <tr>
     <td align="right" width="15%" class="text"><% = strTxtSubjectFolder %>*:</td>
     <td width="70%">
      <input type="text" name="subject" size="30" maxlength="41"<% If strMode="editTopic" or strMode="PM" Then Response.Write(" value=""" & strTopicSubject & """") %> /><%
     'If this is the forums moderator or forum admim then let them select the priority level of the post
     If (blnAdmin = True OR blnPriority = True) AND (strMode = "new" or strMode="editTopic" or strMode = "poll") Then
    %>
      <span class="text">&nbsp;<% = strTxtPriority %>: <select name="priority">
      <option value="0"<% If intTopicPriority = 0 Then Response.Write(" selected") %>><% = strTxtNormal %></option>
      <option value="1"<% If intTopicPriority = 1 Then Response.Write(" selected") %>><% = strTxtPinnedTopic %></option><%
     'If this is the forum admin or moderator let them post an annoucment to this forum
     If blnAdmin = True OR blnModerator Then %>
      <option value="2"<% If intTopicPriority = 2 Then Response.Write(" selected") %>><% = strTopThisForum %></option><%
     End If
     'If this is the forum admin let them post an announcement post to all forums
     If blnAdmin = True Then %>
      <option value="3"<% If intTopicPriority = 3 Then Response.Write(" selected") %>><% = strTxtTopAllForums %></option>
      <%
     End If
     %>
      </select>
      </span><%
     'Else the priority of the post is normal
     Else
     Response.Write("<input type=""hidden"" name=""priority"" value=""0"" />")
     End If
     %>
     </td>
     </tr><%
    End If
     
    'If this is a new poll then display space to enter the poll
    If strMode = "poll" Then
     %><!--#include file="poll_form_inc.asp" --><%
    End If
     %> 
     <tr>
    <td align="right" width="15%" class="text"></td>
    <td width="85%"><div id='showBD' ></div><!--mViet Bo Dau Ca Nhan--></td>
    </tr>
     <tr>
     <td align="right" width="15%"><span class="text"> </span></td>
     <td width="70%" valign="bottom">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
       <td>
       <table width="477" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
        <tr>
        <td width="346">
     <select name="selectFont" onChange="FontCode(selectFont.options[selectFont.selectedIndex].value, 'FONT');document.frmAddMessage.selectFont.options[0].selected = true;">
      <option selected>-- <% = strTxtFont %> --</option>
      <option value="FONT=Arial">Arial</option>
      <option value="FONT=Courier">Courier New</option>
      <option value="FONT=Times">Times New Roman</option>
      <option value="FONT=Verdana">Verdana</option>
     </select>
     <select name="selectSize" onChange="FontCode(selectSize.options[selectSize.selectedIndex].value, 'SIZE');document.frmAddMessage.selectSize.options[0].selected = true;">
      <option selected>-- <% = strTxtSize %> --</option>
      <option value="SIZE=1">1</option>
      <option value="SIZE=2">2</option>
      <option value="SIZE=3">3</option>
      <option value="SIZE=4">4</option>
      <option value="SIZE=5">5</option>
      <option value="SIZE=6">6</option>
     </select>
     <select name="selectColour" onChange="FontCode(selectColour.options[selectColour.selectedIndex].value, 'COLOR');document.frmAddMessage.selectColour.options[0].selected = true;">
      <option value="0" selected>-- <% = strTxtFontColour %> --</option>
      <option value="COLOR=BLACK"><% = strTxtBlack %></option>
      <option value="COLOR=WHITE"><% = strTxtWhite %></option>
      <option value="COLOR=BLUE"><% = strTxtBlue %></option>
      <option value="COLOR=RED"><% = strTxtRed %></option>
      <option value="COLOR=GREEN"><% = strTxtGreen %></option>
      <option value="COLOR=YELLOW"><% = strTxtYellow %></option>
      <option value="COLOR=ORANGE"><% = strTxtOrange %></option>
      <option value="COLOR=BROWN"><% = strTxtBrown %></option>
      <option value="COLOR=MAGENTA"><% = strTxtMagenta %></option>
      <option value="COLOR=CYAN"><% = strTxtCyan %></option>
      <option value="COLOR=LIME GREEN"><% = strTxtLimeGreen %></option>
     </select>
       </table>
       <table width="477" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
        <tr>
        <td width="357" nowrap="nowrap"><a href="javascript:AddMessageCode('B','<% = strTxtEnterBoldText %>', '')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_bold.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtBold %>"></a>
     <a href="javascript:AddMessageCode('I','<% = strTxtEnterItalicText %>', '')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_italic.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtItalic %>"></a>
     <a href="javascript:AddMessageCode('U','<% = strTxtEnterUnderlineText %>', '')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_underline.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtUnderline %>"></a>
     <a href="javascript:AddCode('URL')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_hyperlink.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtAddHyperlink %>"></a>
     <a href="javascript:AddCode('EMAIL')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_email.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtAddEmailLink %>"></a>
     <a href="javascript:AddMessageCode('CENTER','<% = strTxtEnterCentredText %>', '')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_centre.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtCentre %>"></a>
     <a href="javascript:AddCode('LIST', '')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_list.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtList %>"></a>
     <a href="javascript:AddCode('INDENT', '')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_indent.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtIndent %>"></a>
     <a href="javascript:AddCode('IMG')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_image.gif" align="absmiddle" border="0" alt="<% = strTxtAddImage %>"></a><%
    'If image uploading is allowed have an image upload button
    If blnImageUpload Then
     %>
     <a href="javascript:openWin('upload_images.asp?MSG=BSC&FID=<% = intForumID %>','images','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=1,width=400,height=150')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_image_upload.gif" align="absmiddle" alt="<% = strTxtImageUpload %>" border="0"></a><%
    End If
    'If file uploading is allowed have an file upload button
    If blnAttachments Then
     %>
     <a href="javascript:openWin('upload_files.asp?MSG=BSC&FID=<% = intForumID %>','files','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=1,width=400,height=150')"><img src="<% = strImagePath %>post_button_file_upload.gif" align="absmiddle" alt="<% = strTxtFileUpload %>" border="0"></a><%
    End If
    %>
     </td>
        <td width="126" align="right" class="text" nowrap="nowrap"><% = strTxtMode %>:
     <select name="selectMode" onChange=PromptMode(this)>
      <option value="1" selected><% = strTxtPrompt %></option>
      <option value="0"><% = strTxtBasic %></option>
     </select>
        </td>
        </tr>
       </table>
       </td>
      </tr>
      </table>
     </td>
     </tr>
     <tr>
     <td valign="top" align="right" width="15%" class="text"><% = strTxtMessage %>*:<%
    'If emoticons are enabled show them next to the post window
    If blnEmoticons Then
     
    %> 
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center">
         <tr><td class="smText" colspan="3" align="center"><br /><% = strTxtEmoticons %></td></tr><%
     
     'Intilise the index position (we are starting at 1 instead of position 0 in the array for simpler calculations)
     intIndexPosition = 1
     
     'Calcultae the number of outer loops to do
     intNumberOfOuterLoops = 4
     
     'If there is a remainder add 1 to the number of loops
     If UBound(saryEmoticons) MOD 2 > 0 Then intNumberOfOuterLoops = intNumberOfOuterLoops + 1
     
     'Loop throgh th list of emoticons
     For intLoop = 1 to intNumberOfOuterLoops
     
     
         Response.Write("<tr>")
     
     'Loop throgh th list of emoticons
     For intInnerLoop = 1 to 3 
     
      'If there is nothing to display show an empty box
      If intIndexPosition > UBound(saryEmoticons) Then 
      Response.Write(vbCrLf & " <td class=""text"">&nbsp;</td>")
     
      'Else show the emoticon
      Else 
      Response.Write(vbCrLf & " <td class=""text""><a href=""javascript:AddSmileyIcon('" & saryEmoticons(intIndexPosition,2) & "')""><img src=""" & saryEmoticons(intIndexPosition,3) & """ border=""0"" alt=""" & saryEmoticons(intIndexPosition,2) & """></a></td>")
            End If
     
            'Minus one form the index position
            intIndexPosition = intIndexPosition + 1 
     Next      
     
     Response.Write("</tr>")
     
     Next       
     %>
         <tr><td colspan="3" align="center"><a href="javascript:openWin('emoticons_smilies.asp','emot','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=400,height=400')" class="smLink"><% = strTxtMore %></a></td></tr>
         </table></td><%
    End If
    %></td>
     <td width="70%" valign="top">
      <textarea name="message" cols="57" rows="12" wrap="PHYSICAL" onSelect="storeCaret(this);" onClick="storeCaret(this);" onKeyup="storeCaret(this);"><% If strMode="edit" OR strMode = "quote" or strMode="editTopic" or strMode="PM" Then Response.Write strMessage %></textarea>
     </td>
     </tr>
     <tr>
     <td align="right" width="92">&nbsp;</td>
     <td width="508" valign="bottom" class="text">&nbsp;<input type="checkbox" name="forumCodes" value="True" checked /><% Response.Write(strTxtEnable & " <a href=""javascript:openWin('forum_codes.asp','codes','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=550,height=400')"">" & strTxtForumCodes & "</a> " & strTxtToFormatPosts) %>
     </td></tr><%
    'If not PM then display another row
    If strMode <> "PM" Then
     'If signature of e-mail notify then display row to show
     If (blnLoggedInUserEmail = True AND blnEmail = True) OR blnLoggedInUserSignature = True Then
    %>
     <tr>
     <td align="right" width="92">&nbsp;</td>
     <td width="508" valign="bottom" class="text"><%
     'If the user has a signature offer them the chance to show it
     If blnLoggedInUserSignature = True Then
     %> &nbsp;<input type="checkbox" name="signature" value="True"<% If blnAttachSignature = True Then Response.Write(" checked") %> /><% = strTxtShowSignature %>&nbsp;<%
     End If
     'Display e-mail notify of replies option
     If blnEmail = True AND blnLoggedInUserEmail = True Then
     %> &nbsp;<input type="checkbox" name="email" value="True"<% If blnReplyNotify = True Then Response.Write(" checked") %> /><% = strTxtEmailNotify %>&nbsp;<%
     End If
      %>
     </td>
     </tr>
     </tr><%
     End If
    'If this is a private e-mail and e-mail is on and the user gave an e-mail address let them choose to be notified when pm msg is read
    ElseIf strMode = "PM" AND blnEmail = True AND blnLoggedInUserEmail Then
     %>
     <tr>
     <td align="right" width="92">&nbsp;</td>
     <td width="508" valign="bottom" class="text">&nbsp;<input type="checkbox" name="email" value="True" /><% = strTxtEmailNotifyWhenPMIsRead %>
     </td>
     </tr><%
    End If
    %>
     <td><%
    If NOT strMode = "PM" Then %>
     <input type="hidden" name="mode" value="<% = strMode %>" />
     <input type="hidden" name="FID" value="<% = intForumID %>" />
     <input type="hidden" name="TID" value="<% = lngTopicID %>" />
     <input type="hidden" name="PID" value="<% = lngMessageID %>" />
     <input type="hidden" name="TPN" value="<% = intRecordPositionPageNum %>" /><%
     'If reply get the thread position number in the topic
     If strMode = "reply" Then %>
     <input type="hidden" name="ThreadPos" value="<% = (intTotalNumOfThreads + 1) %>" /><%
     End If
    End If %>
     <input type="hidden" name="sessionID" value="<% = Session.SessionID %>" />
     &nbsp;</td>
     <td width="70%" align="left">
     <p><%
    'Select the button for this page
    If strMode="edit" OR strMode = "editTopic" Then
     Response.Write("  <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtUpdatePost & """ onClick=""return CheckForm();"" />")
    ElseIf strMode = "new" OR strMode = "poll" Then
     Response.Write("  <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtNewTopic & """ onClick=""return CheckForm();"" />")
    ElseIf strMode = "PM" Then
     Response.Write("  <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtPostMessage & """ onClick=""return CheckForm();"" />")
    Else
     Response.Write("  <input type=""submit"" name=""Submit"" value=""" & strTxtPostReply & """ onClick=""return CheckForm();"" />")
    End If
        %>
      <input type="button" name="Preview" value="<% = strTxtPreviewPost %>" onClick="OpenPreviewWindow('post_preview.asp', document.frmAddMessage);" />
      <input type="reset" name="Reset" value="<% = strTxtResetForm %>" />
     </p>
     </td>
     </tr>
        </table>
       </td>
       </tr>
      </table>
      </td>
     </tr>
     </table>
    </form>
    <!--mviet-->
    <script><!--
    var folder='./mvF2/'
    if (document.all) document.write('<script language=javascript1.2 src=./mvF2/CVietE.js></script>');
    else document.write('<script language=javascript1.2 src=./mvF2/CVietZ.js></script>')
    //-->
    </script>
    <script language=javascript1.2 src=./mvF2/CViet.js ></script>
    <script language="javascript1.2" src=./mvF2/CVietAddOn.js ></script>
    <style type=text/css>@import url(./mvF2/mviet.css);</style>
    <!--End script mviet-->
    www.dactai.com

    Comment


    • #5
     Tải mviet mvF2 xuống tại đây:
     Link
     www.dactai.com

     Comment


     • #6
      Các bạn có biết phiên bản nào của MViệt chạy trên OS Linux

      Comment


      • #7
       ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi BayTy
       Các bạn có biết phiên bản nào của MViệt chạy trên OS Linux
       Theo HV thì không rõ nên chưa dám trả lời được. Mong BT cảm thông nhé. Có thể để HV liên lạc với mViet xem sao.
       www.dactai.com

       Comment


       • #8
        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hoangvu
        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi BayTy
        Các bạn có biết phiên bản nào của MViệt chạy trên OS Linux
        Theo HV thì không rõ nên chưa dám trả lời được. Mong BT cảm thông nhé. Có thể để HV liên lạc với mViet xem sao.
        BT thử dùng mViet vesion 6.0.0.1 dưới đây xem sao nhé
        Error - 404
        www.dactai.com

        Comment

        Working...
        X
        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom